flag vizantioflag hellas

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   twitter   facebook  

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 

 

 vaggelis kariotis
 Του Ευαγγέλου Καρυώτη
Μέλος Επιτροπής Νεολαίας

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ -  ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Για τη νόμιμη λειτουργία των πολιτιστικών συλλόγων -σωματείων που συστήνονται με το αρ. 78 του Α.Κ. και εποπτεύονται από την αρμόδια  Δ/νση της Π.Ε., θα πρέπει να προσκομίζονται τα παρακάτω νομιμοποιητικά:

Για τους νεοϊδρυθέντες πολιτιστικούς - συλλόγους και για όσους δεν τα έχουν προσκομίσει:

1. Το καταστατικό του συλλόγου καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις και πρόσφατη βεβαίωση περί τροποποιήσεων.

2. Απόφαση Πρωτοδικείου με την οποία αναγνωρίστηκε το καταστατικό.

3. Αντίγραφο πρακτικού αρχαιρεσιών όπου φαίνεται η νόμιμη εκλογή Δ.Σ.

4. Πίνακας μελών του Δ.Σ.

Κάθε χρόνο θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισολογισμού-απολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως του παρελθόντος οικονομικού έτους.

2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής.

3. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου.

4. Αριθμητική δύναμη των μελών.

Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:

1. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών και

2. Πίνακας μελών του νέου Δ.Σ.

Επίσης Βιβλία που πρέπει να τηρούνται και να θεωρούνται από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. είναι:

1. Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)

2. Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)

3. Ταμείου (εσόδων-εξόδων)

4. Μητρώου μελών

5. Βιβλίο πρωτοκόλλου

6. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων

7. Γραμμάτιο ή μπλοκ απόδειξης είσπραξης και πληρωμής (προαιρετικά )

Τα βιβλία και τα μπλοκ θεωρούνται προτού να χρησιμοποιηθούν μετά από συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης .

• Τα μπλοκ εισπράξεων και πληρωμών θεωρούνται μόνο για το έτος που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μετά από συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης.

• Στα βιβλία και στα μπλοκ των συλλόγων όλα τα φύλλα πρέπει να αριθμούνται και να σφραγίζονται με την σφραγίδα του συλλόγου.

• Τα βιβλία των σωματείων που πρόκειται να θεωρηθούν θα πρέπει  να έχουν τη σφραγίδα του σωματείου και την υπογραφή του Προέδρου και του Γραμματέα στην τελευταία τους σελίδα.

• Για τη θεώρηση νέων βιβλίων ή μπλοκ θα πρέπει να προσκομίζονται μαζί και τα παλιά που τελείωσαν.

                                 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

Τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν από την νομική υπόσταση,

για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, είναι υποχρεωμένα να αποκτήσουν

και φορολογική υπόσταση.

Η φορολογική υπόσταση αποκτάται από το Ν.Π. με την απόδοση σε αυτό ,

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) .

Για την απόκτηση του ΑΦΜ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

•           Αντίγραφο του Καταστατικού του Ν.Π., θεωρημένο από Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του.

•          Αντίγραφο του Μισθωτηρίου Συμβολαίου της έδρας του Ν.Π. , με το ηλεκτρονικό αποδεικτικό υποβολής στην εφαρμογή του TAXISNET ή Δωρεάν Παραχωρητήριο της έδρας και έγγραφα που θα αποδεικνύουν τη κυριότητα του χώρου στον ιδιοκτήτη που τον παραχωρεί.

•          Το Έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών Μ3 συμπληρωμένο , που αφορά στα στοιχεία του Ν.Π. (Στοιχεία καταστατικού , η έδρα , ο ΚΑΔ κλπ.)

•          Το Έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών Μ7 συμπληρωμένο , που αφορά στα στοιχεία του Νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. (Πρόεδρου)

•          Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας του Νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π.(Πρόεδρου) , που αναγράφεται στο έντυπο Μ7

•          Αυτοπρόσωπη παρουσία του Νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. (Πρόεδρου) ή επίσημα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

Απαραίτητη παρατήρηση : Σε περίπτωση που το αρχικό Καταστατικό του Σωματείου δεν αναφέρει το όνομα και τα στοιχεία του Νομίμου εκπροσώπου του Ν.Π. (Πρόεδρου) , θα απαιτηθεί σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας που θα πιστοποιεί τα στοιχεία αυτά. Η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ της έδρας του Ν.Π..

Ιδιαίτερη Επισήμανση Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής στα στοιχεία που κατατίθενται με τη παραπάνω αρχική διαδικασία στο Τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ της έδρας του Ν.Π. , όπως πχ. η αλλαγή του προσώπου του/της Προέδρου , θα πρέπει να δηλώνεται εντός 10 ημερών στο Τμήμα Μητρώου με τη κατάθεση των σχετικών δικαιολογητικών (απόφαση της Περιφέρειας) και με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου του Υπουργείου Οικονομικών.

                                             Τι είναι ο Κ.Α.Δ ?

Ο Κωδικός Άσκησης Δραστηριότητας (ΚΑΔ) , είναι ένας αριθμός που αντιστοιχεί στη επαγγελματική ή άλλη δραστηριότητα κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Στη περίπτωση των Συλλόγων ή Σωματείων ο αριθμός αυτός είναι ο :

94.99.16.01  Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

O χαρακτηρισμός ενός νομικού προσώπου ως μη κερδοσκοπικού, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό που του έχουν δώσει οι ιδρυτές του και προκύπτει από το καταστατικό, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον αρμόδιο προϊστάμενο ΔOY, γιατί εξαρτάται από τα πραγματικά περιστατικά.

Ένα νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρέπει να χρησιμοποιεί το όποιο οικονομικό πλεόνασμα για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, και ΔΕΝ επιτρέπεται να πραγματοποιεί διανομή κερδών

Tο N.Σ.K. με   αριθμ. 383/1973 γνωμοδότησή του, ερμηνεύοντας τις αντίστοιχες διατάξεις του άρθρου 99 § 1ε' του ν. 2238/94 γνωμοδότησε :

ότι τα εισοδήματα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που προκύπτουν από δραστηριότητα, η οποία δεν συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής αυτών, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος έστω κι αν διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού τους, αφού ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση ότι τα εισοδήματα πρέπει να πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού αυτών και όχι απλώς ότι διατίθενται προς εκπλήρωση του σκοπού αυτών

Νέα διάταξη : αρ.45, παρ. γ. Ν. 4172/2013

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:

γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου.

Άρα : τα εισοδήματα που αποκτώνται  από την άσκηση εμπορικής εκμετάλλευσης, δεν απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος, εφόσον τα εισοδήματα αυτά  δεν πραγματοποιήθηκαν κατά την άσκηση της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς.

Παράδειγμα :

Σύλλογος που εκδίδει εφημερίδα, στην οποία καταχωρεί διαφημίσεις. Tο τμήμα των διαφημίσεων υπάγεται σε ΦΠA και ως εκ τούτου ο Σύλλογος υποχρεούται να τηρήσει βιβλίο εσόδων-εξόδων (αθεώρητο κατά τον ΚΦΑΣ), όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έσοδα που προέρχονται από τις διαφημίσεις και τα έξοδα με ΦΠA που αναλογούν σ' αυτές.

Με την ανωτέρω επιφύλαξη, τα Nομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μετά την εφαρμογή του N. 3052/02 και τις διατάξεις του άρθρου 2 § 3 από 1-1-2003, έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία για τα εισοδήματά τους που υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος και προέρχονται από πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.

Τα έσοδα από ευκαιριακές εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια του σκοπού τους, για την οικονομική  ενίσχυση τους, και τη δημιουργία ή καλλιέργεια δεσμών μεταξύ των μελών τους, δεν θεωρούνται ως άσκηση εμπορικής επιχείρησης ή κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης, δηλαδή δεν αποτελούν αντικείμενο της φορολογίας, αλλά θεωρούνται ως έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και δεν φορολογούνται όπως ορίζεται στην περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 99 του N. 2238/94 (KΦE).

Όμως, τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμίσθωση ακινήτων, οικοδομών ή γαιών.

Τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υποχρεούνται στη υποβολή Δήλωσης Φορολογίας εισοδήματος για κάθε έτος και για το χρονικό διάστημα από 01/01 έως 31/12.

Στη δήλωση αποτυπώνονται τα Έσοδα και τα Έξοδα του προηγούμενου διαχειριστικού έτους.

Η δήλωση  του  οικονομικού έτους 2015  (χρήση 2014), υποβάλλεται πλέον υποχρεω-τικά  ηλεκτρονικά με το ειδικό έντυπο Φ-01.012 , στη ημερομηνία που θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ : ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ)

Tα N.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρούν βιβλία (αθεώρητα βάσει του νέου ΚΦΑΣ) μόνο για τις πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται σε ΦΠA ή (από 1-1-2003) σε φόρο εισοδήματος.

Για το τμήμα αυτό θεωρούνται επιτηδευματίες και έχουν όλες τις υποχρεώσεις του KΦΑΣ.

Όταν δεν έχουν δραστηριότητα υπαγόμενη σε ΦΠA υποχρεούνται να εκδίδουν τα στοιχεία που ρητά ορίζονται στις επιμέρους διατάξεις του KΦΑΣ, π.χ. όταν πωλούν αγαθά είτε εμπορεύσιμα, είτε πάγια και όταν παρέχουν υπηρεσίες, υποχρεούνται να εκδώσουν τιμολόγιο, όπως ορίζεται από τον ΚΦΑΣ για τα πρόσωπα της § 3 του άρθρου 2 (αρθ.12 § 4).

Άρα τα Ν.Π. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ΔΕΝ υποχρεούνται στη τήρηση βιβλίων του ΚΦΑΣ, όπως πχ. Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, εκτός των περιπτώσεων που οι πράξεις τους υπάγονται σε ΦΠΑ ή φόρο εισοδήματος.

Υποχρέωση έκδοσης στοιχείων που απορρέουν από τον ΚΦΑΣ: 
1)     Έκδοση αποδείξεων που προβλέπονται από τον κανονισμό λειτουργίας τους.  (Αθεώρητες)
2)     Αποδείξεις δαπανών ή τίτλος κτήσης ή συμφωνητικό

3)    Τιμολόγιο κυρίως για χορηγίες και επιχορηγήσεις (Αθεώρητο)
4)     Συνοδευτικό Έγγραφο Μη Τιμολογηθέντων Αποθεμάτων (πρώην Δελτίο Αποστολής, Αθεώρητο) για τυχόν μετακινήσεις παγίων στοιχείων του Ν.Π. ή επιστροφές αγαθών που έχει προμηθευθεί το Ν.Π..

ΠΡΟΣΟΧΗ Τα Ν.Π. έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις εσόδων ανά τρίμηνο και εξόδων ανά έτος, από την υποχρέωση εξαιρούνται τα έσοδα που αφορούν στις συνδρομές των μελών του Ν.Π.  καθώς και στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μελών ή άλλων ιδιωτών.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ : ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Τα Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα απαλλάσσονται από το ΦΠA για έσοδα που πραγματοποιούν από ευκαιριακού χαρακτήρα εκδηλώσεις, όταν τις οργανώνουν για την οικονομική τους ενίσχυση, εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές δεν ξεπερνούν τις δύο (2) το έτος


Άρα όταν έχουν την πιο πάνω απαλλαγή, δεν υποχρεούνται σε τήρηση Bιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις απαλλασσόμενες του ΦΠA εκδηλώσεις.


Mε τις διατάξεις της περίπτωσης. ιη' της παραγρ. 1 του άρθρου 22, ορίζεται ότι, απαλλάσσεται από το φόρο η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών από νομικά πρόσωπα ή άλλους

οργανισμούς ή ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Γενικά τα έσοδα των Ν.Π. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΔΕΝ υπόκεινται στον ΦΠΑ , με το δεδομένο ότι δεν είναι αποτέλεσμα  πράξεων που προέρχονται από εμπορική δραστηριότητα ή παροχή υπηρεσιών, και οι πράξεις που διενεργεί το Ν.Π. εντάσσονται στους σκοπούς του. Με προϋποθέσεις κάποιες εκδηλώσεις-πράξεις μπορούν να έχουν απαλλαγή από τον ΦΠΑ , με απόφαση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ.

Άρα με ιδιαίτερη προσοχή προγραμματίζονται όλες οι δράσεις του Ν.Π. που αφορούν τα έσοδα του, και πριν τη υλοποίηση των δράσεων, θα ήταν καλό να ζητείται η συμβουλή Αδειούχου Λογιστή- Φοροτεχνικού. (ειδικότερα όταν τα Ν.Π. εντασσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα όπου είναι απαραίτητη η λογιστική παρακολούθηση) 

Σε περίπτωση δε , που η πραγματοποίηση μια δράσης εντάσσεται σε πράξεις που υπόκεινται στο ΦΠΑ , τότε θα πρέπει να γίνουν όλες οι ενέργειες ώστε αυτό να κοινοποιηθεί στη Δ.Ο.Υ και να αποδοθεί εμπρόθεσμα ο Φόρος που οφείλεται , διότι η μη απόδοση , η απόκρυψη ή η ανακριβής απόδοση ΦΠΑ επισείει, πέραν των υψηλών χρηματικών προστίμων και Ποινικές ευθύνες για τους εκπροσώπους του Ν.Π.

Αρ.50, παρ. 1. Ν. 4174/2013

Τα πρόσωπα που είναι πρόεδροι, διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, τόκων και προστίμων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους. Στα νομικά πρόσωπα που συγχωνεύονται, ευθύνεται αλληλεγγύως μαζί με τα πιο πάνω πρόσωπα, για την πληρωμή των κατά το προηγούμενο εδάφιο οφειλόμενων φόρων του διαλυόμενου νομικού προσώπου και εκείνο που το απορρόφησε ή το νέο νομικό πρόσωπο που συστήθηκε ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ : ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ

•         Σε περίπτωση που το Ν.Π. απασχολεί προσωπικό με εξαρτημένη σχέση εργασίας, τότε έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. Δηλαδή, υποχρεούται στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης του ημερομίσθιου ή έμμισθου προσωπικού, την υποβολή προγράμματος εργασίας και πίνακα προσωπικού, καθώς και τις έγκαιρες ηλεκτρονικές αναγγελίες για τις μεταβολές στα εργασιακά δεδομένα το προσωπικού του, μέσω του ΟΠΣ Εργάνη (ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΣΕΠΕ).

•           Έχει υποχρέωση να τηρεί το βιβλίο αδειών και υπερωριών, να εκδίδει μισθοδοσία κάθε μήνα και να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο ΙΚΑ Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και να τις εξοφλεί στην Τράπεζα. Επίσης υποχρεούται να διενεργεί παρακράτηση φόρου στις αμοιβές των μισθωτών (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών - ΦΜΥ),  η απόδοση του ΦΜΥ γίνεται ηλεκτρονικά με μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις και στην αρχή του επομένου έτους (έως 31/3) υποβάλλεται μία ετήσια οριστική (έντυπο Ε7), μαζί με τις βεβαιώσεις αποδοχών.

•           Σε περίπτωση που λαμβάνει (απασχολεί) το Ν.Π. υπηρεσίες από Ελεύθερο Επαγγελματία, (χοροδιδάσκαλο) υποχρεούται να προβεί στην παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, και να αποδώσει το φόρο με τον ίδιο τρόπο που αποδίδεται και ο ΦΜΥ, μηνιαίες προσωρινές δηλώσεις και μία ετήσια οριστική (έντυπο Ε20). Η παρακράτηση φόρου 20% γίνεται σε ποσά άνω των €300 ανά παραστατικό.

            ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

Παραστατικά Εσόδων

  1. Αποδείξεις Εσόδων (Αθεώρητες) : Αφορούν στις συνδρομές των μελών του Ν.Π. στις έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μελών ή άλλων ιδιωτών . Στις αποδείξεις αναγράφετε η ημερομηνία έκδοσης (είσπραξης) το ονοματεπώνυμο , την διεύθυνση και αν ζητηθεί τον ΑΦΜ  και η  Δ.Ο.Υ. του μέλους ή του ιδιώτη που καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό. Επίσης στην αιτιολογία διευκρινίζεται επακριβώς ο λόγος της είσπραξης (Συνδρομή , οικονομική ενίσχυση κά.).
  2. Τιμολόγια (Αθεώρητα) : Αφορούν κυρίως ποσά από χορηγίες ή επιχορηγήσεις από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου (ιδιωτικές εταιρείες , το Δημόσιο και φορείς του ). Στο Τιμολόγιο αναγράφετε η ημερομηνία έκδοσης , τα φορολογικά στοιχεία (Επωνυμία , ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. , Διεύθυνση , Επάγγελμα ή είδος φορέα) , καθώς και  η αιτιολογία που αφορά το προς είσπραξη ποσό.
  3. Αποδείξεις Είσπραξης (Αθεώρητες) : Χρησιμοποιούνται για την είσπραξη ποσών που προέρχονται από την έκδοση των Τιμολογίων. Οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται κατά την είσπραξη των ποσών (απαραίτητη η ημερομηνία) με τη μορφή μετρητών που λαμβάνονται από το Ν.Π. , ή με τη κατάθεση ποσών σε Τραπεζικό λογαριασμό του Ν.Π. ή με τη λήψη κάποιας επιταγής . Στις Αποδείξεις Είσπραξης θα πρέπει να περιγράφετε  επακριβώς το παραστατικό έναντι του οποίου λαμβάνετε το οποιοδήποτε ποσό και τη μορφή της είσπραξης (μετρητά , κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό , επιταγή με τα στοιχεία της) .

Παραστατικά Εξόδων

  1. Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης –Παροχής Υπηρεσιών & Αποδείξεις Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών(ΦΤΜ): Εκδίδονται για τη πώληση Αγαθών ή υπηρεσιών από εμπορικές επιχειρήσεις. Στις αποδείξεις αυτές εμπεριέχεται υποχρεωτικά ο ΦΠΑ.
  2. Συνοδευτικό έγγραφο Μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων (πρώην Δελτίο Αποστολής), Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών(Τ.Π.Υ) , Τιμολόγιο Πώλησης (Τ.Π) : Εκδίδονται από επαγγελματίες και εταιρείες για τη πώληση Αγαθών ή υπηρεσιών. Η εξόφληση των παραστατικών αυτών γίνεται μέσω επιταγής ή τραπεζικού λογαριασμού όταν εμπεριέχουν αξίες άνω των €500 συνολικής αξίας (με ΦΠΑ). Στα παραστατικά αυτά εμφανίζεται ευκρινώς η επιβάρυνση του ΦΠΑ.
  3. Πιστωτικό Τιμολόγιο (ΠΤ) : Εκδίδεται όταν σε κάποιο επαγγελματία ή εταιρεία επιστρέφουμε ένα αγαθό (κυρίως) και προϋποθέτει την έκδοση Συνοδευτικού εγγράφου Μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων από τη πλευρά του Ν.Π. , όπου εμφανίζεται η επιστροφή του αγαθού.
  4. Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) : Εκδίδεται από Ελεύθερους Επαγγελματίες (Δικηγόρους , Ιατρούς , Μηχανικούς , Λογιστές κά) και όταν η αξία της υπερβαίνει τα 300 € , τίθεται η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%. Η εξόφληση των παραστατικών αυτών γίνεται μέσω επιταγής ή τραπεζικού λογαριασμού όταν εμπεριέχουν αξίες άνω των €500  συνολικής αξίας (με ΦΠΑ) Στα παραστατικά αυτά εμφανίζεται ευκρινώς η επιβάρυνση του ΦΠΑ.

Παραστατικά Εξόδων  ΙΙ

  1. Τίτλος κτήσης (πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) (Αθεώρητες) : Εκδίδονται σε περίπτωση που καταβάλλετε αμοιβή σε φυσικό πρόσωπο και αφορά κάποια πρόσκαιρη εργασία που προσφέρει προς το Ν.Π., δεν είναι επαγγελματίας και το ποσό της αμοιβής του , σε ετήσια βάση , δεν ξεπερνά τις 5.000 €. Από οποιοδήποτε ποσό καταβάλλετε παρακρατούμενος φόρος 20% καθώς και Χαρτόσημο ΟΓΑ 3,60% και τα αποδίδουμε όπως περιγράψαμε παραπάνω. Το όριο των 5.000 € αφορά αμοιβή , ανά φυσικό πρόσωπο.
  2. Αποδείξεις Πληρωμής (Αθεώρητες) : Εκδίδονται  για τη πληρωμή ποσών που προέρχονται από τη λήψη των Τιμολογίων & Αποδείξεων Π.Υ.(ΔΑΤ-Τ.Π.Υ.-Τ.Π-Α.Π.Υ). Οι αποδείξεις αυτές εκδίδονται κατά τη πληρωμή των ποσών (απαραίτητη η ημερομηνία) με τη μορφή μετρητών που καταβάλλονται από το Ν.Π. , ή με τη κατάθεση ποσών σε Τραπεζικό λογαριασμό του Προμηθευτή (εκδότη παραστατικού) ή με τη παράδοση κάποιας επιταγής . Στις Αποδείξεις Πληρωμής θα πρέπει να περιγράφετε επακριβώς το παραστατικό έναντι του οποίου καταβάλλετε  το οποιοδήποτε ποσό και τη μορφή της είσπραξης (μετρητά , κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό , επιταγή με τα στοιχεία της) .Για λόγους ευταξίας, εκδίδονται, και σε περίπτωση που ο Προμηθευτής (εκδότης παραστατικού) , μας εκδίδει και δική του απόδειξη.

 Επισήμανση : Οι Αποδείξεις Είσπραξης (Αθεώρητες) & οι Αποδείξεις Πληρωμής(Αθεώρητες) δεν αποτελούν στοιχεία-παραστατικά Εσόδων ή Εξόδων αντίστοιχα , αλλά στοιχεία που αφορούν το ταμείο του Ν.Π. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως έξοδο ή έσοδο οποιοδήποτε ποσό με την έκδοση μιας τέτοιας απόδειξης , διότι αυτές χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ για την πιστοποίηση της είσπραξης ή της πληρωμής κάποιου παραστατικού Εσόδου ή Εξόδου αντίστοιχα.

Όλα τα παραστατικά Εσόδων είναι αριθμημένα και εμπεριέχουν είτε σε έντυπη μορφή , είτε με σφραγίδα, τα φορολογικά στοιχεία του Ν.Π. απαραιτήτως. Τα στοιχεία αυτά είναι η πλήρης επωνυμία του Ν.Π., η διεύθυνση του, ο ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.

Τέλος, όλα τα παραστατικά Εξόδων θα πρέπει να εμπεριέχουν τα αντίστοιχα στοιχεία του Προμηθευτή Αγαθών  ή του παρέχοντα υπηρεσίες προς το Ν.Π.

Με τιμή το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.